Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w firmie Schroniska Pienińskie obejmującej Schronisko PTTK Trzy Korony w Sromowcach Niżnych oraz Schronisko PTTK Orlica w Szczawnicy.

 

 

Spełniając wymogi art. 13 i art. 14 RODO, firma Schroniska Pienińskie informuje klientów korzystających z jej usług, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Schroniska Pienińskie z siedzibą w Sromowcach Niżnych przy ul.Sobczańskiej 91, 34-443 Sromowce Niżne, NIP 552 160 64 52, tel. 18 26 29 823, e-mail: trzykorony@trzykorony.pl. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych jest Ewa Ogrodowicz.

 

 1. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Maciej Ogrodowicz.

 

 

 1. Dane są przetwarzane w celu świadczenia na podstawie zawartej umowy przez firmę Schroniska Pienińskie usług hotelarskich w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2017, 1553 z późn. zm).

 

 1. Dopuszcza się dalsze przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu otrzymywania newslettera – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt b RODO); podstawą dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i w celu otrzymywania newslettera jest udzielenie przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym powyżej celu (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

 

 1. Odbiorcą danych osobowych jest w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO jest „Kajetan Woyciechowski KajWare” (dalej zwana KajWare), z siedzibą w Bolechowicach (32-082) przy ul. Wąskiej 10, zarejestrowana pod numerami NIP: 9441851588 i REGON: 120916795. KajWare jest producentem oprogramowania hotelowego.

 

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy innej usługi niż usługa hotelowa będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi i jej pełnego rozliczenia; dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności marketingowej i stosowania newslettera przez administratora.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia dotyczących jej danych osobowych.

 

 

 1. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie cofnięta, co nie będzie miało wpływu na oceną przetwarzania, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

 

 1. Podanie danych osobowych w celu wykonania usług hotelarskich jest konieczne do wykonania tej umowy i jest warunkiem jej zawarcia; podanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jest warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy, zaś osoba podająca dane osobowe nie jest zobowiązana do ich podania, a ich nie podanie nie rodzi po stronie takiej osoby jakichkolwiek konsekwencji, w tym o charakterze prawnym.

 

 1. Nie przewiduje się podejmowania wobec osób, których dane dotyczą, decyzji polegających na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.